طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه‌های درسی

طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه‌های درسی

برنامه درسی تلفیقی
تلفیق برنامه درسی
برنامه درسی تلفیق در ایران
رویكردهای تلفیقی در برنامه درسی
تلفیق در برنامه درسی علوم انسانی
رویکرد تلفیقی در برنامه درسی
تلفیق برنامه‌های درسی در حوزه علوم انسانی
طراحی رویکرد تلفیق برنامه‌های درسی

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه‌های درسی در حوزه علوم انسانی

 

 

 

 

چکیده:

 آلبرت ‌انیشتاین ‌براین باور است که ‌رشته‌های ‌گوناگون ‌فقط ‌نشانگرهای محدود دانش بشر دربارة‌ هستی‌ بوده، باید رشته‌های ‌متفاوت‌ درهم‌ تنیده‌ تصویب‌ شود تا توصیفی کامل از جهان ‌ارائه‌ شود. یکی ‌از صاحب ‌نظران‌ علوم، سینرنت ‌گی‌اوزگی‌، معتقد است ‌وحدت ‌دانش بزرگترین‌ پیشرفت ‌علم ‌است. تلفیق‌ برنامه‌ درسی، یک‌‌نیاز رو‌به‌ توسعه‌‌است؛ با انفجار دانش و اطلاعات، گسیختگی‌و پراکندگی بخش‌های‌گوناگون برنامه ‌درسی موضوع محور و فقدان‌‌ارتباط بازندگی فردی و اجتماعی، موجب توجه بیشتر صاحب‌نظران به تلفیق برنامه‌های درسی شده است. بسیاری‌ از صاحب‌ نظران ‌بر این ‌عقیده ‌اتفاق‌ نظر دارند که ‌اغلب ‌فارغ‌التحصیلان‌ دانشگاهی ‌تصور بسیار ناچیز ‌و ابتدایی ‌از جهان ‌هستی‌ و واقعیات ‌آن‌ دارند؛ در حالی ‌که ‌بسیاری‌ از آنها دروس ‌پیشرفته‌ای ‌را نیز در زمینه‌های ‌گوناگون ‌با موفقیت‌ گذرانده‌اند.برنامه‌ریزان‌‌درسی‌‌معتقدند‌رویکرد‌درون رشته‌ای، یادگیرندگان را به گودال عمیقی ‌می‌کشاند و درآن زندانی کرده، به طوری که هرچه به عمق آن افزوده شود، جدایی‌اززندگی بیشتر می‌شود و مربیان در تعلق خود به نظام رشته‌‌ای عملاًکوشش‌های تعلیم وتربیت رادرجهت رشد نادیده گرفته،این رویکرد موجب شده‌است که مربیان نظام‌های مختلف به جای همکاری با یکدیگر به رقابت پرداخته‌وهمچنین یادگیرندگان‌رابه‌سوی یک بعدی بودن، جزم‌اندیشی واعتقاد به‌دون‌دلیل‌وغرورغیرموجه و برخورد غیرعادلانه سوق داده است. افزون براین نظام‌های رشته‌ای دریک مسیر فوق تخصص کورکورانه‌زندانی شده‌اند. باآشکار شدن بیش از پیش بیهودگی«‌بخش‌بخش شدن علم» نیاز به رویکرد جامع اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است و هم‌اکنون در بسیاری رشته‌ها از قبیل روان‌شناسی علوم‌شناختی،‌رویکردمیان‌رشته‌ای بتدریج ظهور کرده و منجر به پیشرفت‌هایی در تبیین رفتار انسانی شده است.

 

 

 

کلمه های کلیدی:

علوم‌انسانی

رویکرد میان رشته‌ای

تلفیق برنامه‌های درسی

 

 

 

مقدمه

دیدگاه‌ موضوعی ‌یاد یسیپلینی‌‌که‌‌بر‌موضوع‌های‌ درسی، شیوه ‌تکوین ‌و سازماندهی ‌آنها‌ تأکید می‌کند، از بسیاری‌ جهت‌ها در اغلب ‌مدارس ‌ویژه‌ و دانشگاهها اولویت ‌‌نخست ‌‌را داراست.‌ در ‌این‌‌‌ رویکرد دیسیپلین‌ها یا موضوع‌ها در ساختار کل ‌برنامه ‌نقش‌ اساسی دارند.برونر با به‌کارگیری ‌اصطلاحات‌ علم‌مرده  و علم ‌زنده  تقابل ‌اساسی ‌میان ‌دو رویکرد در آموزش را آشکار ساخته‌ است. علم ‌مرده معرف رویة آموزش سنتی و جاری‌دراکثر نظام‌های‌آموزشی ‌است ‌که ‌مبتنی برانگارة‌ علم ‌به‌عنوان معرفت ساکن و فاقد تحرک یا معرفت ‌ایستا است که ‌یادگیرندگان باید آنها را به‌عنوان ‌حقایق ‌مسلم یاد بگیرند؛ ولی ‌علم ‌زنده‌ یا پویا معرف‌آن گونه آموزشی است که فهم و ادراک یادگیرندگان از اصالت ویژه‌ای برخوردار است. در رویکرد موضوع‌ محور معلم‌ نمی‌داند یاد گیرندگان ‌چه‌ چیزی‌ یاد گرفته‌اند؛ زیرا فرصت کمتری ‌پیش‌می‌آید‌که به فهم عمیق مطالب بپردازند.فرآیند حل مسأله حاصل نوعی‌کوشش‌وخطا  است.پاسخ‌‌هایی ‌‌را که ‌فکر می‌کند او را به حل مسأله می‌رساند یکی بعدازدیگری‌آزمایش‌می‌کندتابالأخره‌منجربه حل مسأله شود. طبق‌ رویکرد موضوع محور یاد گیرنده‌ از طریق برنامه‌های‌درسی‌خطی‌قادراست مطابق با استعداد خود بیاموزند و سپس از نظام خارج شوند. 

 

فانتینی  وواینشتاین دربارة زیاد بودن نسبت واقعیت‌ها در برنامه درسی چنین‌ ابراز داشتند: باتوجه به‌چالش فراروی ‌انسان ‌و مسائل مهم کشوری و جهانی که ‌امروزه ‌با آنها دست به گریبان هستیم و همواره روابط انسانی و اجتماعی ما را به‌طور نامطلوبی‌ تحت تأثیر قرار می‌دهند. انسان درشگفت می‌ماند که چگونه ما مصّرانه ‌این ‌همه ‌وقت یادگیرندگان رابرای به‌خاطر سپردن‌و واقعیتهایی همچون ترتیب‌ و توالی ‌نام‌ پادشاهان و سران کشورها، تاریخ دقیق انجام فلان رویداد، مساحت فلان‌ ایالت و کشور، ارتفاع فلان کوه ‌و موقعیت کاملاً مشخص فلان و بهمان‌ منابع ‌‌اقتصادی ‌جهان ‌صرف ‌می‌کنیم!‌ ما هرگز اهمیت‌ اطلاعات‌ عمومی ‌یاد گیرندگان را در این زمینه‌ها منکر نیستیم؛ ولی نگران‌آن هستیم که نظام‌ آموزشی ما قسمت اعظم وقت را صرف مروراین واقعیت‌ها بکندودرنتیجه‌فرصت کافی برای آموختن مسائل‌ و نکات ‌مهم ‌را از دست بدهد و در دسترسی به ‌اهداف‌ آموزشی ‌مهم و متنوع منتفی شود. شاید به جا باشد ‌که ‌از خود بپرسیم که چند نفر از ما که فعلاً مربی و مؤلف و معلم هستیم، این واقعیت‌ها را به خاطر داریم!‌؟ هرگاه از ما بخواهند که نام ‌سه ‌محصول کشور شیلی ‌را بیان کنیم، به ‌احتمال قریب به یقین، از ارائه پاسخ‌ صحیح‌ باز می‌مانیم؛ بنابراین‌ چرا چنین انتظاراتی ‌از یادگیرندگان داریم!؟‌»

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه‌های درسی در حوزه علوم انسانی 1

چکیده: 2

کلمه های کلیدی: 2

مقدمه 3

جهت‌گیری برنامه‌درسی از منظر فلاسفه و صاحب‌نظران تعلیم وتربیت 5

1ـ  رویکرد برنامة درسی مبتنی بر موضوعی یا دیسیپلین ( درون رشته‌ای) 8

2ـ رویکرد میان رشته‌ای 11

3ـ رویکرد چند رشته‌ای 12

4ـ رویکرد فرارشته‌ای : 13

ضرورت و اهمیت تلفیق در طراحی برنامه‌های درسی علوم انسانی 15

منطق روان‌شناختی و تربیتی 17

الگوی تلفیق برنامة درسی علوم انسانی 19

2ـ جهت‌گیری انسان‌گرایانه 22

3ـ الگوی برنامه‌درسی تلفیق علوم انسانی میان رشته‌ای 23

5ـ  بارش مغزی یا سیال‌سازی ذهنی ارتباطات 23

6ـ تعیین سؤالات راهنما که به عنوان قلمرو و توالی عمل می‌کنند. 24

7ـ نوشتن فعالیت‌های اجرایی  پروژه مدار 24

8ـ الگوی تلفیق برنامة درسی در تعلیم و تربیت نتیجه‌مدار 24

ارائه‌راهکارهای عملی برای برنامه‌ریزان علوم انسانی 25

منابع 26

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودشکوفایی 46 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودشکوفایی 46 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه خودشکوفایی مبانی نظری خودشکوفایی پیشینه تحقیق خودشکوفایی پیشینه داخلی خودشکوفایی پیشینه خارجی خودشکوفایی پیشینه پژوهش خودشکوفایی پیشینه نظری خودشکوفایی ادبیات نظری خودشکوفایی چارچوب نظری خودشکوفایی…

مدل ها و نظریه های اختلال افسردگی اساسی

مدل ها و نظریه های اختلال افسردگی اساسی کلمات کلیدی : مدل های اختلال افسردگی اساسی نظریه های اختلال افسردگی اساسی تعریف نظری اختلال افسردگی اساسی تعریف عملیاتی اختلال افسردگی اساسی سبب شناسی اختلال افسردگی اساسی پایان نامه اختلال افسردگی…

دانلود پاورپوینت خواص یادگیری بر پایه نمونه و بیان مثالهای کاربردی

دانلود پاورپوینت خواص یادگیری بر پایه نمونه و بیان مثالهای کاربردی یادگیری بر پایه نمونه دسته بندی کننده الگوی NN الگوریتمهای یادگیری افزایشی خواص سیستم های یادگیری بر پایه نمونه خواص یادگیری بر پایه نمونه و بیان مثالهای کاربردی دانلود…

بررسی علت اتحاد انگلستان و شوروی طی جنگ جهانی دوم

بررسی علت اتحاد انگلستان و شوروی طی جنگ جهانی دوم جنگ جهانی دوم جبهه ضد هیتلری اتحاد انگلستان و شوروی دانلود مقاله بررسی علت اتحاد انگلستان و شوروی طی جنگ جهانی دوم سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در…

طبقه بندی زئولیتها و فرآیند تولید آنها

طبقه بندی زئولیتها و فرآیند تولید آنها طبقه بندی زئولیتها فرآیند تولید زئولیتها خصوصیات زئولیتها فاکتور های موثر بر فرایند تولید زئولیتها خواص عمومی زئولیت ها کاربرد زئولیتها دركشاورزی كاربرد زئولیتها در تصفیه آب دانلود تحقیق زئولیت رفتن به سایت…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارضات زناشویی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارضات زناشویی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تعارضات زناشویی مبانی نظری تعارضات زناشویی پیشینه تحقیق تعارضات زناشویی پیشینه داخلی تعارضات زناشویی پیشینه خارجی تعارضات زناشویی پیشینه پژوهش تعارضات زناشویی پیشینه نظری تعارضات زناشویی…

تشریح ماهیت راهبردهای یادگیری فراشناختی و بررسی انواع آن

تشریح ماهیت راهبردهای یادگیری فراشناختی و بررسی انواع آن کلمات کلیدی : انواع راهبردهای یادگیری راهبردهای فراشناختی در یادگیری پایان نامه راهبردهای یادگیری فراشناختی راهبردهای فراشناختی یادگیری عبارت اند از راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) تعریف راهبردهای یادگیری فراشناختی بررسی…

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هیات مدیره 56 صفحه

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هیات مدیره 56 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری هیات مدیره پیشینه تحقیق هیات مدیره پیشینه داخلی هیات مدیره پیشینه خارجی هیات مدیره پیشینه پژوهش هیات مدیره فصل دوم پایان نامه هیات مدیره…

موتورهای کششی جریان مستقیم

موتورهای کششی جریان مستقیم درایوهای ترکشن موتورهای تراکشن جریان مستقیم سیستم های حمل و نقل الكتریكی DC موتورهای کششی جریان مستقیم موتورهای تراکشن موتورهای کششی دانلود مقالات الکترونیک دانلود مقالات مهندسی الکترونیک رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته الکترونیک موتورهای…

پاورپوینت حسابداری و فرآیند سیاسی

پاورپوینت حسابداری و فرآیند سیاسی کلمات کلیدی : پاورپوینت حسابداری و فرآیند سیاسی حسابداری و فرآیند سیاسی مقایسه فرآیند‌های سیاسی و بازار تاثیر فرآیند‌های سیاسی بر روش‌های حسابداری فرضیه اندازه نظریه های قاعده گذاری در فرآیند سیاسی تئوري منافع عمومي…

زمانبندی کارهای فوری در رایانش ابری با الگوریتم ICA

زمانبندی کارهای فوری در رایانش ابری با الگوریتم ICA کلمات کلیدی : زمانبندی وظایف در رایانش ابری زمانبندی منابع در رایانش ابری زمانبندی کارها در محاسبات ابری پایان نامه زمانبندی در رایانش ابری الگوریتم های زمانبندی در رایانش ابری زمان…

عملكرد بسیج

عملكرد بسیج عملكرد بسیج کارکرد بسیج بسیج عملكرد بسیج در فعالیتهای نظامی عملكرد بسیج در فعالیتهای فرهنگی عملكرد بسیج در فعالیتهای اجتماعی عملكرد بسیج در فعالیتهای اقتصادی عملكرد بسیج در فعالیتهای امنیتی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش…

بررسی تولید سنگ نمک و معادن فعال نمک با نگاهی به معادن گرمسار

بررسی تولید سنگ نمک و معادن فعال نمک با نگاهی به معادن گرمسار ذخایر نمک ایران معادن نمکی ایران نحوه تولید سنگ نمک دانلود پایان نامه فرآوری نمک بررسی تولید سنگ نمک و معادن فعال نمک با نگاهی به معادن…

پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر گزارشگری تجاری و زبان توسعه پذیر گزارشگری اطمینان بخشی

پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر گزارشگری تجاری و زبان توسعه پذیر گزارشگری اطمینان بخشی کلمات کلیدی : پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر گزارشگری تجاری و زبان توسعه پذیر گزارشگری اطمینان بخشی رفتن به سایت…

ادبیات و مبانی نظری یادگیری سازمانی

ادبیات و مبانی نظری یادگیری سازمانی یادگیری سازمانی معماری سازمان یادگیرنده تئوری ها و مدل های سازمان یادگیرنده تشریح مولفه های یادگیری سازمانی توپولوژی رویكردهای مطالعه در حوزه یادگیری سازمانی مبانی نظری یادگیری سازمانی دانلود مبانی نظری یادگیری سازمانی ادبیات…

پیشینه تحقیق و چارچوب نظری هوش معنوی 67 صفحه

پیشینه تحقیق و چارچوب نظری هوش معنوی 67 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هوش معنوی مبانی نظری هوش معنوی پیشینه تحقیق هوش معنوی پیشینه داخلی هوش معنوی پیشینه خارجی هوش معنوی پیشینه پژوهش هوش معنوی پیشینه نظری…

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن عقد رهن حقوق مدنی بیع عین مرهونه تنظیم سند رسمی آثار فروش مال غیر منقول دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن خرید پایان نامه کارشناسی…

جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام

جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام کلمات کلیدی : جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام رفتن به سایت اصلی جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام به تعداد 50 صفحه pdf پاسخ به 36 سوال تشریحی مهم مناسب جمع بندی و مرر سریع ایام…

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری فراتحلیل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری فراتحلیل کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه فراتحلیل مبانی نظری فراتحلیل پیشینه تحقیق فراتحلیل پیشینه داخلی فراتحلیل پیشینه خارجی فراتحلیل پیشینه پژوهش فراتحلیل پیشینه نظری فراتحلیل ادبیات نظری فراتحلیل چارچوب نظری فراتحلیل رفتن…

دیدگاه های دانشمندان و نظریه های روانشناسان در مورد عزت نفس

دیدگاه های دانشمندان و نظریه های روانشناسان در مورد عزت نفس کلمات کلیدی : نظریه عزت نفس بندورا نظریه عزت نفس راجرز نظریه عزت نفس مازلو نظریه عزت نفس هورنای نظریه عزت نفس روزنبرگ نظریه عزت نفس کوپر اسمیت انواع…

ارزیابی علل تاثیرگذار بر نرخ طلا و ارائه مدل پیش بینی نرخ آن با استفاده از تکنیکهای پیشرفته داده کاوی

ارزیابی علل تاثیرگذار بر نرخ طلا و ارائه مدل پیش بینی نرخ آن با استفاده از تکنیکهای پیشرفته داده کاوی عوامل موثر بر قیمت طلا عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران پیش بینی قیمت طلا با داده کاوی ارائه…

بررسی اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم

بررسی اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم اقدامات تامینی و تربیتی اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی جدید اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان تحقیق در مورد اقدامات تامینی و تربیتی ماهیت…

پیامدها و عوارض فشارهای عصبی و روانی در فرد و سازمان و راهکارهای مقابله با آن

پیامدها و عوارض فشارهای عصبی و روانی در فرد و سازمان و راهکارهای مقابله با آن کلمات کلیدی : فشارهای عصبی سازمانی منابع و عوامل فشارهای عصبی پیامدهای فشارهای عصبی و روانی عوارض فشارهای عصبی و روانی استرس و فشارهای…

راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زنان

راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زنان کلمات کلیدی : دانلود پایان نامه خشونت علیه زنان بررسی عوامل خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان در ایران خشونت علیه زنان تعریف ضرورت تحقیق خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان وعوامل موثر…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری مبانی نظری امیدواری پیشینه امیدواری دانلود مبانی نظری امیدواری پیشینه تحقیق امیدواری ادبیات نظری امیدواری فصل دوم پایان نامه امیدواری مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری ادبیات و مبانی نظری امیدواری رفتن به سایت…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *